DARŽELIO TARYBA
 
Pirmininkė- Reda Gružinskienė
Sekretorė- Jolita Piatkienė
Nariai - Diana Alarbied – Majevskaja, Karolina Grabinskienė, Justas Dargevičius, Regina Morkuvienė, Agnė Kušleikaitė, Vytautė Garbaliauskaitė, Tomas Stoškelis.
 
   Darželio taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia darželio savivaldos institucija. Taryba telkia darželio tėvus (globėjus), auklėtojus, kitus darbuotojus demokratiniam darželio valdymui, padeda spręsti darželio aktualius klausimus, atstovauti darželio direktoriui teisėtiems darželio interesams.
   Darželio Taryba teikia siūlymų dėl darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, pritaria darželio strateginiam planui,  metiniam  veiklos planui, darželio darbo tvarkos taisyklėms, kitiems darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems darželio direktoriaus. Taryba teikia siūlymų darželio direktoriui dėl darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, darželio  struktūros tobulinimo, svarsto darželio lėšų naudojimo klausimus. Išklauso darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų darželio direktoriui dėl darželio veiklos ir darbo tobulinimo, vaikų ugdymo ir darbuotojų darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
  Teikia siūlymų Raseinių rajono savivaldybės tarybai dėl darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo. Svarsto pedagogų  metodinės grupės, tėvų (globėjų) savivaldos institucijų ar darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus darželio direktoriui.