Darželio logopedas vykdo šias pagrindines funkcijas:

 •  Darželyje teikiamos logopedo paslaugos vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Logopedo darbo tikslas- nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus ir juos šalinti.
 •  Vaikų kalba tikrinama tris kartus metuose: rugsėjo mėnesį tiriama vaikų kalba, siekiant nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. Gruodžio ir gegužės mėnesiais įvertinama vaikų, lankiusių logopedinius užsiėmimus, padaryta pažanga, nustatomi pokyčiai vaikų kalboje.
 • Moko vaikučius: taisyklingai tarti garsus,  girdėti ir skirti garsus, pažinti raides, kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais,  pasakoti, sekti pasakas.
 • Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį. Tai viena pagrindinių darželio logopedo veiklos krypčių. Visapusiškai tiriama vaiko kalba (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis. Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taikydamas  specialiojo poreikio priemones  kalbėjimo ir kalbos sutrikimams  šalinti.
 •  Dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos veikloje.  Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvus, auklėtojus.

Darželio kūno kultūros pedagogas vykdo šias pagrindines funkcijas:

 •  Ugdo poreikį kryptingai sportuoti.
 •  Saugo ir stiprina vaikų fizinę ir dvasinę sveikatą.​
 •  Organizuoja kūno kultūros veiklą, garantuojančią visapusišką vaiko vystymosi raidą.
 •  Bendradarbiauja su pedagogais ir ugdytinių tėvais.
 •  Du kartus per metus vertina vaikų fizinio lavėjimo lygį.

Darželio socialinis pedagogas vykdo šias pagrindines funkcijas:

 • Socialinių įgūdžių ugdymas idividualiai ir grupėmis su ugdytiniais, kurie turi elgesio ir emocijų sunkumų.
 • Vaikams suteikia žinių, gebėjimų, įgūdžių plėtojant jų socialinę kompetenciją.
 •  Įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius.
 •  Pasirenka efektyvius darbo metodus;
 •  Planuoja ir dalyvauja  socialinės pagalbos teikimo vaikui procese.
 •  Informuoja darželio administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją  nepažeidžiant konfidencialumo.
 •  Bendradarbiauja su įstaigos pedagogų komandomis, ugdytinių tėvais, įstaigos administracija, taip pat su kitomis institucijomis. Taip pat su socialiniais partneriais- Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Raseinių pedagogine psichologine tarnyba, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriumi ir kitomis institucijomis.
 • Inicijuoja ir organizuoja, kuria ir įgyvendina socialinius projektus.

 

Darželio meninio ugdymo mokytojas vykdo šias pagrindines funkcijas:

       •  Organizuoja vaikų muzikinį ugdymą: ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą, grojimo įgūdžius, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, formuoja tautinės savimonės pradmenis, skatina saviraišką.

               • Individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių.

              • Bendradarbiauja su pedagogais ir ugdytinių tėvais.

              • Dalyvauja įstaigoje, miestelyje, rajone vykstančiuose renginiuose.